Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


134-                    *%OBA INDICA.
broad leaves occur with a much enlarged bractlet on the peduncle; but in a sped-
men from Griffith (from Malacca) this is not the ease.
6. U. Desmos (Dunal, Anon. 112); arborea? Mis oblongis vel
lineari-oblongis basi rotundatis apice acutis vel acuminatis subcoriaceis
rigidis subtus pubescentibus, pedunculis extra-alaribus elongatis gra-
ciBimis nutantibus, petalis ovato-lanceolatis, carpellis 1-5-articulatis.
—U. Cochin-Chinensis, 2)0. Syat. i, 495, Prod.i. 91; Alph.DC.Mem.
28.  U. pedunculosa, Alpb. DC. Mtm. 28 ; Wall Cat. 64221  U. dis-
color, Wall. Cat. 6420 E 1 F !  Desmos Cochinchinensis, Lour.!
HAB. Ava! Tenasserim! et Malaya!—(v. s.)
Eamuli rugulosi, atro-fasci, maculis pallidis notati, juniores cum omnibus par-
tibus novellis pilis rigidis puberuli. folia plerumque acuta, iuferiora in ramulo
ssepe obtusa, supra nitida glabra, vei juniora sub leute sparse puberula preesertim
secus costam, subtus pilis adpressis ia sicco fuscescentibus pubescentia, 6-8 poll,
louga, 1^-3 lata; petioli -|-poll., pubesceiites, demum glabrati. Pedunculi 4-8-pol-
Mcares, supra medium bracteola parva oblonga vel lineari cito decidua muuiti, apice
subclavati, Sepala ovato-lanceolata, acuuainata, fore f-poUicaria. Peiala, adpresse
pubescentia, juniora dense aureo-sericea. Torus supra leviter excavatus. Ovaria
ovali-oblo*nga, 4-6-ovulata. CarpeUa toro parvo insidentia, pedicellis f-l-pollicari-
* bus sufFulta; articuli pisiformes, subglobosi, strigosi vel subglabri^ ultimns apicu-
latus.
Unonafuha, Wall. Cat. 64271 which has no flowers or fruit, is probably refer-
able cither to the present species or to Tj, Dasymaschala,
Sect. 2. DASYMASCHALON.—Petala 3, uniserialia, interioribus
plane deficientibus.  Cctrpetta inter semina constricta.
7. IT. longiflora (Roxb. PL Ind. ii; 668) j fruticosa, Mis longe
petiolatis oblongis vel lineari-oblongis magnis membranaceis utrinque
glabemmis supra nitidis subtus glaucis, pedunculis axillaribus unifloris,
petalis longissimis lineari-lanceolatis, carpellis l*4-articulatis.—Wall.
Cat. 6419!
HAB.. Assam! Khasia infra 8000 ped.! Silhet! Chittagong!—(Fl.
Apr., Mai.; fr. Oct.) (0. v.)
Fmte* ramosns. Mamvii etongati, grisei, rugulosi, .juniores loSves, pallidi vel (in
sicco) flavcscentes, glaberrimi, partes novellffi glaberrimJc; gemmte axillares sub-
pubcrulo). Folia, acuta vel acuminata, infeiiora in ramulo interdum obtusa, 6-15
poll, longa, 2-4 lata, petiolo incrassato cylindrico |-f-poll., punctis pellucidis cre-
berrimis notata. Pedunculi basin versus pluribracteati, bracteis linearibus minutis
fulyo-pubescentibus rarius flores abortivosin axillafoventibus, saperne gracfles, apicc
suoclavati, longitudine valde varii, nunc pollicares, plerumque elongati, 4-10-polli-
cares. Mdbastvi juniores fulvo-pubescentcs, serius glabri, elongati, 4-6 pojlices
longi. Sepala S, rotuudato-reniformia, mucronata, estus pubcscentin, vix 2 lineas
longa. Petala &, quorum 2 srepissime in uuum coalita, plano-convcxa, crasse co-
riacea, apice contort^ Iccvia, glabra, basi ^-| poll, lata, eztus aurantiaca vel ex au-
rantiaco viridescentia, interne flavida. Ovaria 2-4-ovulata. Stigmata, pubescentia,
recurva. Tons apice truucatus. CarpeHa numerosa, toro dilatato cylindrico inserta,
pedicello i-1-poujcari suffulta, ragulosa, juniora piljs adpressis subpubescentia, de-
mum glabra; -articuli 1-4, oblpngi vel ovales, -^-| poll, longi, terruinnlis apicuktus.
This magnificent species varies remarkably ia the shape of the joints of the fruit,
. which are sometimes oval, while at other times they are Hncar-ojjtloiiŁ. We canuot,
however, And that these differences bear any definite, relation to the length of the